IKÄÄNTYNEET, NYT UUDISTETAAN!

Mummo lapsenlapsen kanssa


Hallitus on antanut hiljattain (9.12.2021) eduskunnalle esityksensä ikääntyneiden palvelujen uudistamiseksi. Tavoitteena on lisätä yhteiskuntamme ikäystävällisyyttä, ja parantaa ikääntyneiden palveluja. Osana tätä uudistusta on mm. jo vuonna 2020 tullut voimaan uusi laki henkilöstömitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

Nyt valmisteilla olevat uudistukset tähtäävät iäkkäiden kotihoidon turvaamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa muutoksia lakeihin, jotta kotihoito vahvistuu ja kotihoidosta tulee oikeasti vaihtoehto apua tarvitseville ikäihmisille. Suunnitelmissa on mm. tehdä kotihoidosta 24/7 palvelu ja lisätä sosiaalipalveluiden valikoimaan turva-auttamispalvelu (nyk. turvapuhelinpalvelu).

Kotihoito on hieno vaihtoehto silloin, kun se on asianmukaisesti tuettua. Kotihoito ei saa olla yhtä kuin heitteillejättö tai kituuttaminen liian vähäisillä avuilla. Tälläkin hetkellä suunta on kotihoitoon. Meidän tulee kuitenkin ensin panostaa kotihoidon lisäämiseen ja sen kehittämiseen, sitten vasta alkaa toden teolla siirtämään painopistettä eli IHMISIÄ kotihoitoon. Emme voi sijoittaa asiakkaita kotihoitoon odottelemaan kaunista päivää, kun meillä on resurssia kehittää kotihoidon palveluja, ja lisätä kotiin annettavien palveluiden valikoimaa.

Kotihoidon henkilöstön riittävyys on iso haaste nyt, ja tulevaisuudessa. Hallitus on pohtinut joitakin keinoja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi: Työn hyvä suunnittelu, nopea reagointi työvoimavajeeseen, johtajan roolin korostaminen asiassa, seurannan lisääminen sekä teknologian hyödyntäminen. Nämä toimenpiteet on tarkoitus kirjata jopa lakiin.

Teknologian lisääminen on usein tunteita ja epäilyksiä herättävä suunnitelma. Jos näitä ratkaisuja lisäämällä saadaan ikääntyneille ihmisille lisäarvoa, kuten sisältöä arkeen, niin ehdottomasti! On selvää, että tässä tulee tarkasti arvioida se, kuka näistä ratkaisuista oikeasti hyötyy, ja vastaavatko ne asiakkaan palveluntarpeeseen. On monia, joille digi ja teknologia eivät sovi, mutta on myös monia, joille niistä voisi olla valtavasti apua ja iloa. Meidän tulee erottaa nämä kaksi asiakaskuntaa toisistaan, ja kunnioittaa kummankin tarpeita ja toiveita.

Meillä on tutkittua tietoa siitä, että korkea ikä, muistin ongelmat ja heikot digitaidot syrjäyttävät ihmisiä digipalveluista. Digipalveluja voidaan kehittää ikääntyneiden tarpeet paremmin huomioivaan suuntaan, lisäksi tulee olla mahdollisuus saada palveluja myös ilman digiä.

Toinen uudistuksen iso tavoite on, että kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä olisi enemmän erilaisia vaihtoehtoja. Vaihtoehdoiksi hallitus listaa yhteisöllisen asumisen (joka tosin vastaa nykyistä palveluasumista), ympärivuorokautisen palveluasumisen (= nyk. tehostettu palveluasuminen) sekä näiden kahden yhdistelmän. Jälkimmäisessä tarkoitus on, ettei ikääntyneen tarvitsisi muuttaa palvelutarpeen lisääntyessä, sillä hän asuisi jo lähellä palveluita. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta halutaan luopua vuoden 2027 loppuun mennessä. 

Ikävä olla kriittinen, mutta nämä asumiseen liittyvät suunnitelmat tuntuvat äkkiseltään enemmän silmänkääntötempulta. Odotin luovempaa ajattelua ja vaihtoehtojen lisääntymistä oikeasti, en vain palveluiden nimien muutoksia. Suomessa on jo olemassa hienoja asumisen innovaatioita, kuten yhteisötaloja, naapuriapuun perustuvaa asumista ja sukupolvien kortteli. Jos vaihtoehtojen kirjoa halutaan lisätä, tulisi kannustaa tämänkaltaisten ratkaisujen ideoimiseen, kokeilemiseen ja käyttämiseen.


- Minka

 

Lähteet:

STM:n tiedote: https://stm.fi/-/hallitus-esittaa-muutoksia-iakkaiden-ihmisten-kotihoitoon-ja-asumispalveluihin

HE: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80776318

STM:n tiedotustilaisuuden materiaali: https://stm.fi/documents/1271139/48496181/HE+i%C3%A4kk%C3%A4iden+palvelujen+uudistamisen+toinen+vaihe+09122021.pdf/71cda6fd-697a-5fa7-89f5-8f6009a5e4fc/HE+i%C3%A4kk%C3%A4iden+palvelujen+uudistamisen+toinen+vaihe+09122021.pdf?t=1639049693783

Laura Korsisaarin blogi: https://blogit.metropolia.fi/geroblogi/2020/08/18/yhteisollisyyden-mahdollisuudet-ikaihmisten-asumisessa/ 


Kommentit